ANBI

ANBI

ANBI

1: DE NAAM VAN HET KERKGENOOTSCHAP IS: BAPTISTENGEMEENTE TIEL

Grondslag van de gemeente: Vastgelegd in de statuten van 20 april 2016.

Artikel 2: Naam en zetel
 a. De gemeente draagt de naam: Baptistengemeente Tiel.
 b. De gemeente is gevestigd te Tiel.
 c. De gemeente is aangesloten bij de “Unie van Baptistengemeenten in Nederland”.
 d. De gemeente heeft als rechtsvorm gekozen voor een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend naar Nederlands recht.

Artikel 3: Fundament
 De gemeente heeft als fundament de Here Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, Middelaar tussen God en de mensen. Zij aanvaardt de Bijbel als het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God en als het hoogste betrouwbare getuigenis van Gods openbaring. Zij erkent en belijdt het woord van God als het hoogste gezag voor geloof en leven.

Artikel 4: Gebod, opdracht en roeping
 De gemeente erkent en aanvaardt het gebod (Mattheüs 22:36-40) en de opdracht (Mattheüs 28:18-20). De roeping van de gemeente is gebaseerd op het grote gebod en de grote opdracht.
 a. het grote gebod:
 1. Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.
 2. Heb uw naaste lief als uzelf.
 b. de grote opdracht:
 1. Maak alle volken tot mijn leerlingen.
 2. Doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
 3. Leert hen onderhouden alles wat de Here Jezus bevolen heeft.
 c. de roeping:
 Het grote gebod en de grote opdracht vormen samen de roeping voor de gemeente op de volgende vijf terreinen (de zogenaamde vijfvoudige roeping):
 1. aanbidding. Gods grootheid en almacht proclameren in geest en in waarheid (Johannes 4:24).
 2. gemeenschap. Deel uit te maken van Gods gezin en elkaar te aanvaarden als broeder en zuster in Jezus Christus: Zijn Gemeente waarvan Jezus Christus het Hoofd is. Te leren om Hem en elkaar lief te hebben zoals Jezus Christus ons heeft liefgehad (Johannes 13:34-35).
 3. discipelschap. Hem te volgen en geestelijk te groeien door de oude mens af te leggen en de nieuwe mens aan te doen, en ook bereid te zijn om leed te verdragen door rekening te houden met God, als navolgers van Jezus Christus (Efeziërs 4:20-24).
 4. bediening. Elkaar te dienen tot opbouw van het Lichaam van Jezus Christus door de genadegaven en bedieningen die God ons geeft (Romeinen 12:3-8, 1 Korintiërs 12, Efeziërs 4:11-16).
 5. evangelisatie en zending. In liefde en vrijmoedigheid elke gelegenheid ten nutte makend, de grote daden van Jezus Christus te verkondigen aan de verloren medemens (Kolossenzen 4:5, 1 Petrus 2:9-10).

2. FISCAAL NUMMER VAN DE GEMEENTE (RSIN)

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI.

Het fiscaal nummer van de Baptistengemeente Tiel is: 0820 9675 4007
 KvK-nummer: 824248326.

3. CONTACTGEGEVENS

Adres samenkomsten Baptistengemeente Tiel:
 St. Caeciliakapel, Kerkstraat 34, 4001 HB Tiel
 Secretariaatsadres Baptistengemeente Tiel:
 Gargouille 51, 4007 RE Tiel
 e-mailadres: contact@baptistentiel.nl
 website: www.baptistentiel.nl

4. BESTUURSSAMENSTELLING

De kerkenraad van Baptistengemeente Tiel bestaat uit: voorzitter, secretaris, penningmeester.
 Zij worden gekozen door en uit de leden van de Baptistengemeente Tiel.

5. BELONINGSBELEID

Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen eventueel een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

6. HET BELEIDSPLAN IN HOOFDLIJNEN

Baptistengemeente Tiel blijft in 2023 uitvoering geven aan hun missie en visie. Daartoe houden we elke zondag een samenkomst met muziek/zang, gebed en onderwijs. Een aantal keren per jaar hebben we een gezamenlijke maaltijd na afloop van de samenkomst. Al de samenkomsten staan open voor leden en gasten. Daarnaast presenteert de Baptistengemeente Tiel zich tijdens één van de jaarlijkse braderieën in Tiel met een kraam en diverse activiteiten daar rondom heen. Met Kerst worden (buurt)bewoners in Tiel uitgenodigd om de feestelijke kerstsamenkomst mee te maken.

Baptistengemeente Tiel maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten. De missie en visie, het beleidsplan en andere documenten van de Unie van Baptistengemeente zijn te vinden via de volgende link: Documenten Unie van Baptistengemeenten

7. DE DOELSTELLING

Samen Gods veelkleurigheid ontdekken, beleven en doorgeven

Visie en Missie
 Zowel de visie als de missie zijn een uitwerking van twee belangrijke Bijbelgedeelten:

Matteüs 22 vers 37 t/m 40
 “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.”

Matteüs 28 vers19 en 20
 “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.”

Onze visie
 Dit is het beeld dat we hebben voor de toekomst waar we als gemeente naar toe willen.
 De Baptistengemeente Tiel wil een gemeente zijn waar:
 • Jezus Christus centraal staat;
 • zoekende en teleurgestelde mensen een “thuis” mogen vinden;
 • plaats is voor herstel en geestelijke groei;
 • je God leert kennen als Vader;
 • je tot leerling en volwassenheid in Jezus wordt gebracht;
 • God verheerlijkt wordt.

Onze missie
 De aspecten van de missie die we hier benoemen zijn o.a. terug te vinden in Handelingen 2 vers 41 t/m 47 en Efeziërs 4 vers 11 t/m 16.
 Om de visie te bereiken wil de Baptistengemeente Tiel mensen:
 • brengen tot aanbidding van God;
 • invoegen in Zijn huisgezin;
 • toerusten om als volgeling van Jezus te leren leven;
 • stimuleren elkaar te dienen tot opbouw van de gemeente;
 • uitzenden in de wereld dichtbij en veraf.

Deze vijf aspecten worden hieronder kort uitgewerkt en toegelicht.

Brengen tot aanbidding van God
 Wij willen een vertrouwde plek creëren waar we met elkaar God kunnen groot maken om wie Hij is en om wat Hij voor ons heeft gedaan door zijn Zoon Jezus. Allereerst gebeurt dat door onze levensstijl die moet beantwoorden aan wat we lezen in de Bijbel. Andere aspecten die daarbij gebruikt worden zijn muziek, liederen, Gods aanwezigheid zien door getuigenissen en bidden met elkaar (Handelingen 2 vers 42 t/m 47, Johannes 4 vers 24).

Invoegen in Zijn huisgezin
 Dit betekent dat we ernaar streven een gemeenschap van mensen te starten en samen te brengen die het verlangen heeft God te dienen met alles wat in hen is. Drie kernwoorden daarbij zijn: aanvaarding, liefde en trouw. Het is een vertrouwde plek waar men met medegelovigen lief en leed deelt, waarin broeders en zusters naar elkaar omzien (1 Korintiërs 12 vers 24b-27).
 Lid worden van het huisgezin van God gebeurt door bekering, geloof en doop door onderdompeling op getuigenis van het geloof (Handelingen 2 vers 38 en 4 vers 12, Romeinen 6 vers 3 t/m 11).

Toerusten om als volgeling van Jezus te leren leven
 Om te kunnen groeien in geloof en in onze relatie met God is er onderwijs nodig vanuit het Woord van God, de Bijbel. Er zal een duidelijk traject zijn waarin vanaf de basis Bijbels onderwijs wordt gegeven. In al het onderwijs staat de genade die God getoond heeft door het offer van zijn Zoon Jezus centraal. Daarnaast is er een stimulans om het geleerde niet voor jezelf te houden maar door te geven aan anderen binnen en buiten de gemeente (2 Timotheüs 2 vers 2 en 3 vers 14 t/m 17).

Stimuleren elkaar te dienen tot opbouw van de gemeente
 Iedere volgeling van Jezus heeft geestelijke gaven ontvangen met als doel die in te zetten om elkaar te dienen tot opbouw. Daarnaast zijn er bedieningen gegeven tot opbouw van de gehele gemeente (Romeinen 12 vers 3 t/m 8, 1 Korintiërs 12 en Efeziërs 4 vers 11 t/m 16).

Uitzenden in de wereld
 Wij zijn geen gemeente om het gemeente zijn of om een activiteit op de zondag te hebben. We zijn een gemeente om onze eigen omgeving te bereiken met het Goede Nieuws van Jezus. Ieder mens heeft het recht om dit Goede Nieuws te horen zodat hij/zij een keus kan maken om Jezus toe te laten in hun leven en Hem te gaan volgen. Te beginnen bij de eigen omgeving en verder in binnen- en buitenland (Handelingen 1 vers 8, Romeinen 1 vers 16, 1 Petrus 2 vers 9 en 10).

8. KORT VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE GEMEENTE JAAR 2022

Het jaar 2022 heeft voor een gedeelte in het teken gestaan van covid-19. Dat heeft veel effect gehad op de voortgang als kerkelijke gemeente in Tiel. Voor zover mogelijk en binnen de richtlijnen van de overheid zijn er wekelijkse samenkomsten gehouden met aandacht voor volwassenen en voor de kinderen in de zondagsschool en crèche. Uiteindelijk zijn de samenkomsten voornamelijk via een livestream verzorgd. We zijn in de tweede helft van jaar hebben we weer een gezamelijke activiteit kunnen uitvoeren, we zijn gestart met het groeijaar voor de gemeente een tweewekelijkse bijeenkomst met elkaar met verdieping. Als gemeente proberen we aandacht te gegeven aan het getuigen zijn van ons geloof in een wereld en maatschappij van vandaag de dag.

9. FINANCIËLE VERANTWOORDING

10. BEKNOPT OVERZICHT VOORGENOMEN BESTEDINGEN MET TOELICHTING

Het boekjaar van de Baptistengemeente Tiel is gelijk aan het kalenderjaar.
In 2022 zijn de baten achtergebleven bij de begroting door nog een jaar met covid-19 perikelen is het effect geweest dat de betrokkenheid en daarbij de vrijwillige bijdrage minder is geweest.

De post afschrijving heeft te maken met de geluids- en andere apparatuur en investeringen ivm live stream.
De post gemeentewerkzaamheden behelst alles wat nodig is om een gemeente goed te kunnen laten functioneren. Daaronder vallen de kosten voor kinder- en tienerwerk, pastoraat, geluid, toerusting, evangelisatie, kosten catering, bijdrage aan de Unie van Baptistengemeenten, website, social media, etc.

In 2023 willen we meer activiteiten organiseren zodat de mensen meer betrokken zijn/ worden en daarbij ook actief zijn als gemeente. We hebben een vervolg van het groeijaar tot de zomer en zijn gestart met connectavonden.