Online archief

Online archief

photo of buntings

Ik geef me over

Samenvatting van de preek “Ik geef me over” door Chris De preek van Chris draait om de betekenis van overgave, maar niet in de context van politieke of wereldlijke conflicten, waar overgave vaak geassocieerd wordt met verlies, schaamte, of verlies van vrijheid. In plaats daarvan gaat het om overgave aan Jezus, wat volgens Chris de grootste overwinning is die we kunnen behalen. Overgave aan Jezus leidt niet tot verlies, maar tot winst: vrijheid, geen schaamte, kracht in plaats van onderdrukking,…
trees under blue sky

De heerlijkheid van Jezus IN ons en onze taak in actie

e preek van Corné, getiteld “De heerlijkheid van Jezus IN ons en onze taak in actie,” bespreekt het unieke karakter van het christendom waarin God actief naar mensen zoekt in plaats van andersom. Corné benadrukt dat Jezus naar de aarde kwam om degenen die in nood zijn te redden, zonder dat zij eerst offers hoeven te brengen, aangezien Jezus zelf het offer werd. De preek legt de nadruk op de komst van de Heilige Geest met Pinksteren, die werd uitgestort…
aerial view photography of mountain under cloudy sky

God horen in de stilte

Sjef begint zijn preek met zijn eigen bekering en hoe hij Gods stem hoorde tijdens een dieptepunt in zijn leven. Hij benadrukt dat dit een persoonlijke ervaring was die hem leidde naar rust en vrede in zijn geloof. Vervolgens legt hij uit hoe God altijd bij ons is, zelfs in moeilijke tijden, en hoe we Zijn stem kunnen horen, vooral in de stilte. Hij citeert Psalm 23 om dit te illustreren. Sjef spreekt over het belang van profetie en het…
praying woman inside church

De kracht van gebed

Geert’s preek ging over “De kracht van gebed.” Hij begon met het benadrukken van de blijdschap om terug te zijn en de kans te hebben om te spreken. Hij verwees naar Jeremia en de oude paden, wat leidde tot een bespreking van geestelijk leven en de geestelijke disciplines, zoals gebed, die in de Bergrede worden genoemd. Gebed is essentieel, benadrukte hij, en hij deelde persoonlijke ervaringen waarin gebed krachtig bleek te zijn. Hij benadrukte dat gebed communicatie is in al…
pink and white flower in close up photography

Het Plan van God tussen Pasen en Hemelvaart

De preek van Menno met als titel “Het Plan van God” benadrukt het belang van authenticiteit in de kerk en het diepgaande begrip van Jezus’ offer en zijn aanwezigheid tussen Pasen en Hemelvaart. Menno beschrijft zijn ervaring van echte gemeenschap in de kerk, waar mensen samen lachen, huilen en hun gebrokenheid delen. Hij reflecteert op het diepere plan van God, dat al voor de grondlegging van de wereld bestond, inclusief het offer van Jezus en zijn opstanding met Pasen. Menno…
person holding Holy Bible

Leven met Gods woord

Benjamin begint zijn preek door te verwijzen naar 2 Timotheüs 3:14-4:4, waarin Paulus aan Timotheüs schrijft om trouw te blijven aan de leer en het Woord van God, zelfs te midden van afwijkingen en uitdagingen binnen de gemeente. Timotheüs wordt aangemoedigd om het Woord te prediken, vol te houden, te weerleggen, te bestraffen en te vermanen met geduld en onderricht. De preek gaat verder met de context van de brief van Paulus aan Timotheüs, waarin Timotheüs als jonge leider wordt…

Dopen; hoe en waarom?

Corne begint de preek met het benadrukken van de persoonlijke relatie met God en het belang van het luisteren naar Gods stem. Hij deelt zijn visie dat er geen kleine of grote gemeente bestaat in de ogen van God, maar dat elke gemeente belangrijk is in de geest. Hij moedigt de gemeente aan om zich bewust te zijn van hun kracht en impact, ongeacht hun grootte. Vervolgens bespreekt Corne het belang van gehoorzaamheid aan Gods woord en het volgen van…

Intrek nemen / ik zal wonen

De preek van Wouter Spoor, getiteld “Intrek nemen / ik zal wonen”, begint met hemzelf voorstellen als iemand die op basis van genade spreekt en de nadruk legt op het doorgeven van Gods woord. Hij benadrukt dat zijn verlangen is om de intimiteit tussen de gelovigen en God te vergroten, vooral in moeilijke tijden. Hij moedigt aan om dagelijks rust bij God te zoeken, omdat het leven vaak uitdagingen met zich meebrengt die gereinigd moeten worden door Zijn woord. Wouter…

Vervulling met de Heilige Geest

Marcel Oosterkamp begint zijn preek door te benadrukken dat de Heilige Geest aanwezig is in de samenkomst en dat het cruciaal is om God’s aanwezigheid te ervaren. Hij benadrukt de genade van God die ons in staat stelt dichtbij Hem te zijn en Zijn aanwezigheid te voelen. Daarna verwijst hij naar Efeziërs 5:18, waarin wordt opgeroepen om niet dronken te worden van wijn, maar vervuld te worden met de Heilige Geest. Hij interpreteert dit als een oproep om niet door…

Putten uit oude en nieuwe bronnen

De preek van Eugene Poppe getiteld “Putten uit oude en nieuwe bronnen”, behandelt een passage uit Genesis 26 en verkent de symboliek van oude waterputten als de kernwaarden van het geloof die door de tijd heen worden bedreigd en dichtgegooid door wereldse invloeden. Eugene benadrukt het belang van terugkeren naar deze oude waarheden, zoals de soevereiniteit van God, de unieke rol van Jezus als Verlosser, en de noodzaak van discipelschap. Hij waarschuwt tegen de hedonistische mentaliteit van zelfvoldoening en benadrukt…

Vertrouwen op de Goede Herder

Menno Colijn begint zijn preek met een persoonlijke anekdote over zijn opa die een rozenkwekerij had en schapen op zijn land liet grazen om het gras te onderhouden. Hij vergelijkt mensen met schapen, die geneigd zijn te rekenen op voorspelbare uitkomsten, zoals de schapen die blaten in de hoop op voedsel van zijn opa. Hij verwijst naar Markus 6, waar Jezus zijn discipelen opdraagt om de menigte te voeden, ondanks hun bezorgdheid over de kosten. Menno benadrukt dat in plaats…

De bruidegoms lens

Geert Bode begint de preek met een persoonlijke noot over zijn recente bijbelstudieavond en zijn eigen levensverhaal. Hij deelt dat hij vandaag graag over Jezus wil spreken en hoe hij ontdekte dat de Bijbel van begin tot eind spreekt over trouwen met God. Hij beschrijft een persoonlijke paradigmaverschuiving die hij ervoer 18 jaar na zijn bekering. Hij ontdekte de diepte van de relatie met God, specifiek met Jezus als de bruidegom. Hij haalt teksten aan die verwijzen naar het huwelijk,…