Christelijke biologie

Christelijke biologie

Om je aandacht meer op God te richten, zou je kunnen gaat vasten. Leendert Verkerk legt ons uit waarom dat belangrijk is. Hij gebruikt daarbij onderstaande delen uit de Bijbel.

Toen vormde God, de Heer, uit het stof van de aardbodem de mens en blies hem de levensadem in de neus. En zo kwam de mens tot leven.

Genesis 2:7

U richtte u naar deze slechte wereld en liet u leiden door het hoofd van de onzichtbare machten, door de geest die nu werkt in hen die zich tegen God verzetten. Bij hen hoorden wij vroeger ook: wij volgden onze zelfzuchtige verlangens en deden wat er maar aan slechte ideeën in ons opkwam; evenals de andere mensen waren wij uit onszelf het voorwerp van Gods toorn.

Efeziërs 2:2-3

En om te bewijzen, dat u zijn kinderen bent, heeft God de Geest van zijn Zoon in ons hart gezonden en die Geest roept: ‘Vader, mijn Vader.’

Galaten 4:6

Want de Geest die God u gaf, maakt geen slaven van u, zodat u weer in angst moet zitten; nee, de Geest heeft u kinderen van God gemaakt en door die Geest roepen wij tot God: Abba, Vader! De Geest van God zelf valt onze geest bij en getuigt dat wij kinderen van God zijn.

Romeinen 8:15-16

‘Denk erom dat u Gods wil niet doet om op te vallen bij de mensen. Want dan zal uw Vader in de hemel u er niet voor belonen. Als u iemand in nood helpt, bazuin het dan niet rond in de synagogen en op straat, zoals schijnheilige mensen doen om door andere mensen geëerd te worden. Ik verzeker u: zij hebben hun loon al ontvangen. Maar wanneer ú iemand in nood helpt, zorg dan dat uw linkerhand niet weet wat uw rechterhand doet. Uw hulp blijft dan verborgen. En uw Vader, die ziet wat verborgen is, zal u belonen.’
‘Wanneer u bidt, doe het dan niet zoals schijnheilige mensen. Zij staan graag te bidden in de synagogen of op de hoeken van de straten, waar iedereen hen kan zien. Ik verzeker u: zij hebben hun loon al ontvangen. Maar wanneer ú bidt, ga dan uw kamer in, doe de deur achter u dicht en bid dan tot uw Vader, die verborgen is. En uw Vader, die ziet wat verborgen is, zal u belonen.
Bid niet met veel omhaal van woorden zoals de heidenen. Zij denken immers dat ze verhoord zullen worden omdat ze zoveel woorden gebruiken. Doe daarom niet zoals zij, want uw Vader weet wat u nodig hebt, nog voor u hem erom vraagt. Zo moet u dus bidden:
Onze Vader in de hemel,
uw naam worde geheiligd,
uw koninkrijk kome,
uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben
en vergeef ons onze schulden zoals ook wij anderen hun schulden hebben vergeven,
en stel ons niet op de proef maar verlos ons van de duivel.
Want als u anderen hun fouten vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar vergeeft u anderen niet, dan zal uw Vader uw fouten ook niet vergeven.’
‘Als u vast, kijk dan niet somber zoals schijnheilige mensen doen. Zij trekken een ernstig gezicht om anderen te laten zien dat ze vasten. Ik verzeker u: zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als ú vast, wrijf uw hoofd dan in met olie en was uw gezicht; dan merkt niemand dat u vast, behalve uw Vader, die verborgen is. En uw Vader, die ziet wat verborgen is, zal u belonen.’

Mattheus 6:1-18