De bruidegoms lens

De bruidegoms lens

Geert Bode begint de preek met een persoonlijke noot over zijn recente bijbelstudieavond en zijn eigen levensverhaal. Hij deelt dat hij vandaag graag over Jezus wil spreken en hoe hij ontdekte dat de Bijbel van begin tot eind spreekt over trouwen met God.

Hij beschrijft een persoonlijke paradigmaverschuiving die hij ervoer 18 jaar na zijn bekering. Hij ontdekte de diepte van de relatie met God, specifiek met Jezus als de bruidegom. Hij haalt teksten aan die verwijzen naar het huwelijk, zoals Efeziërs 5:31-32, waarin wordt gezegd dat het huwelijk een groot mysterie is dat betrekking heeft op Christus en de kerk.

De kern van de boodschap is dat Jezus het kruis is, de reden waarom gelovigen met Hem mogen trouwen. De bruid wordt opgeroepen om zich voor te bereiden en te streven naar heiligheid, zodat ze zonder vlek of rimpel zal zijn. Geert wijst op teksten in Openbaringen die verwijzen naar de bruiloft van het Lam, waarbij de kerk als bruid wordt afgebeeld.

De spreker moedigt aan om de bruidegomsidentiteit van Jezus persoonlijk toe te passen, niet alleen als een gemeenschap, maar ook op individueel niveau. Hij benadrukt het belang van het begrijpen van hooglied als het “lied der liederen”, dat symbolisch spreekt over de diepste liefde tussen de gelovige en Jezus.

Geert sluit af met een gebed waarin hij vraagt om een diepere liefde voor Jezus, innerlijke groei in heiligheid en het overwinnen van persoonlijke onzekerheden. Hij benadrukt het belang van intieme momenten met Jezus, vergelijkbaar met binnenkamerervaringen.

De samenvatting biedt een overzicht van de preek, waarin de nadruk ligt op de relatie tussen de gelovige en Jezus als de bruidegom, en het belang van groei in heiligheid en persoonlijke intimiteit met God.